ANESO s.r.o.
 
 
 
Postaráme se o vaši nemovitost
+420 237 837 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidence nájmů a další služby Praha

 
 
 

Evidence nájmů a další služby Praha 6 ANESO s.r.o.

 
Hledáte firmu, která se postará o správu nemovitostí v Praze 6 a okolí? Potřebujete evidenci a sledování nájemních smluv? Máte problémy se svými nájemníky? Neváhejte se obrátit na ANESO, s.r.o.

ANESO, s.r.o. nabízí komplexní provádění správy nemovitostí dle požadavku majitele v tomto standardním rozsahu:

 • příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech a k svěřeným pozemkům dle pokynů vlastníka
 • evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka
 • neprodlené informování vlastníka o uvolnění bytových jednotek ve spravovaných nemovitostech nejpozději do 10ti pracovních dnů po tom, co bylo ANESO, s.r.o. seznámeno s jejich uvolněním
 • vymáhání dlužného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor, vyměřování poplatku z prodlení a podávání návrhů na zahájení soudního řízení
 • provádění takových opatření, která povedou k nápravě v případech neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo v případech porušování pořádku a klidu v domě (viz § 711, odst. 1, písmeno c. Občanského zákoníku)
 • vedení a trvalá aktualizace a archivace technické evidence včetně pasportizace všech spravovaných domů, bytů a nebytových prostor prostřednictvím správního programu DES
 • řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním bytů a s nájmem nebytových prostor platícím nájemcům, zprostředkování všech služeb nezbytných pro chod objektů
 • zajišťování povinností ukládaných právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy
 • smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, pevných paliv, vody, tepla a TUV, revizí a údržby výtahů, odvozu odpadků atd.
 • placení faktur za dodávky služeb spojených s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek
 • zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií dle předchozího bodu, včetně uvedení důvodu přerušení
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů a pozemků včetně údržby zeleně, nacházející se na pozemcích, a chodníků, přiléhajících ke spravovaným nemovitostem
 • uplatňování a vymáhání (případně i soudní cestou) odstraňování závad a poškození, která byla způsobena v nemovitostech nájemci a osobami s nimi užívajícími byty a společné prostory nemovitostí
 • kontrola bytových jednotek z hlediska jejich užívání stanoveným způsobem
 • kontrola včasného placení stanoveného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor
 • zabezpečení údržby a běžných oprav nemovitostí v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav (spolu s vlastníkem, nebo podle jeho pokynů)
 • vedení účetnictví spojené se správou domů podle zvláštních předpisů

Při technické správě používáme moderní techniku.